Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ωράριο των ιερών ακολουθιών Μ. Εβδομάδας Κύριο

Με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (20/4/21),

ύστερα από συνεργασία που είχε ο αρχιεπίσκοπος, κ. Ιερώνυμος, με την κυβέρνηση για τη βραδινή κυκλοφορία σε συνθήκες της επιδημίας του κορονοϊού, το ωράριο απογευματινών ιερών ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας, ρυθμίζεται ως εξής – και θεωρείται βέβαιο ότι θα το ακολουθήσουν και οι δικές μας μητροπόλεις που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως:

Κυριακή των Βαΐων – Μ. Τετάρτη: 6:30΄μμ 

Μ. Πέμπτη: 5:30΄μμ

Μ. Παρασκευή:  6:00 μμ

Ανάσταση:  9:00 μμ

(Για τις πρωινές ακολουθίες δε γίνεται λόγος στο δ.τ. της ΔΙΣ)

*

            Παραθέτουμε το δελτίο τύπου της ΔΙΣ

Δελτίο Τύπου ΔΙΣ

20.04.2021

Η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, κατά την πρα­γμα­το­ποι­η­θείσα μέσω τη­λε­δι­α­σκέ­ψεως συ­νε­δρί­ασή Της, της Τρί­της 20ής Α­πρι­λίου 2021, ε­νη­με­ρώ­θηκε για ό­λες τις ε­νέρ­γειες του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου Αυ­τής, Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, οι ο­ποίες έ­γι­ναν Συ­νο­δική εν­τολή και ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σει κατά το δι­ά­στημα από την τε­λευ­ταία συ­νε­δρί­αση μέ­χρι και σή­μερα, κυ­ρίως ως προς την λει­τουρ­γία των Ι­ε­ρών Ναών κατά την Με­γάλη Ε­βδο­μάδα και την Πα­σχά­λια πε­ρί­οδο. Κατ’ αρ­χάς, ε­ξέ­φρασε την χαρά για το γε­γο­νός ότι ό­λοι οι Ι­ε­ροί Ναοί θα πα­ρα­μέ­νουν α­νοι­κτοί για τους πι­στούς σε ό­λες τις Ι­ε­ρές Α­κο­λου­θίες, σύμ­φωνα με όσα ζή­τησε από την Ελ­λη­νική Πο­λι­τεία. Ως προς το ζή­τημα του ω­ρα­ρίου των Ι­ε­ρών Α­κο­λου­θιών της Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δος, η Ι­ερά Σύ­νο­δος, λαμ­βά­νον­τας υπ’ όψη τις τρέ­χου­σες υ­γει­ο­νο­μι­κές συν­θή­κες και την α­πα­γό­ρευση της κυ­κλο­φο­ρίας, α­πε­φά­σισε την χρο­νική με­τά­θεση των Α­κο­λου­θιών κατά μισή ώρα νω­ρί­τερα, στις 6.30 μ.μ. τα βρά­δια από την Κυ­ρι­ακή των Βα­ΐων έως την Με­γάλη Τε­τάρτη, την Με­γάλη Πέμ­πτη στις 5.30 μ.μ. και την Με­γάλη Πα­ρα­σκευή στις 6.00 μ.μ. Ως προς την Α­κο­λου­θία της Α­να­στά­σεως, η Ι­ερά Σύ­νο­δος έ­λαβε σο­βαρά υπ’ όψη τους ι­σχύ­ον­τες πε­ρι­ο­ρι­σμούς της κυ­κλο­φο­ρίας και ε­πι­θυ­μών­τας την κα­λύ­τερη ποι­μαν­τική ε­ξυ­πη­ρέ­τηση των πι­στών, οι ο­ποίοι δεν πρέ­πει επ’ ου­δενί να στε­ρη­θούν την συμ­με­τοχή στην χαρά της Α­να­στά­σεως, α­πε­φά­σισε ο­μό­φωνα κά­νον­τας χρήση της Οι­κο­νο­μίας της Εκ­κλη­σίας, ό­πως φα­νε­ρώ­νε­ται στην πλού­σια πα­ρά­δοσή Της, την προ­σαρ­μογή της ώ­ρας τε­λε­τής της Α­να­στά­σεως στις 9.00 μ.μ. του Με­γά­λου Σαβ­βά­του. Η Τε­λετή θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί στο προ­αύ­λιο των Ιε­ρών Ναών, σύμ­φωνα με την πα­ρά­δοση, και θα α­κο­λου­θή­σει η Α­να­στά­σιμη Θεία Λει­τουρ­γία εν­τός του Ι­ε­ρού Ναού. Με Εγ­κύ­κλιό Της προς τις Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις, την ο­ποία θα α­πο­στεί­λει τις ε­πό­με­νες η­μέ­ρες, η Ι­ερά Σύ­νο­δος θα συγ­κε­κρι­με­νο­ποι­ή­σει τα μέ­τρα και το Τυ­πικό που θα α­κο­λου­θη­θεί. Για την ε­νι­αία έκ­φραση της θέ­σεως της Εκ­κλη­σίας, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος α­πε­φά­σισε να εμ­φα­νί­ζε­ται στα Μέσα Μα­ζι­κής Ε­νη­με­ρώ­σεως μό­νον ο Εκ­πρό­σω­πος Τύ­που Αυ­τής, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ι­λίου, Α­χαρ­νών και Πε­τρου­πό­λεως κ. Α­θη­να­γό­ρας. Ε­πι­πλέον, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος, λα­βούσα υπ’ όψη την ει­σή­γηση της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως και Ε­πι­μορ­φώ­σεως του Ε­φη­με­ρι­α­κού Κλή­ρου επί του σχε­δίου νό­μου υπό τον τίτλο «ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­Α­ΣΤΙΚΗ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟ­ΛΕΣ ΜΑ­ΘΗ­ΤΕΙΑΣ Υ­ΠΟ­ΨΗ­ΦΙΩΝ ΚΛΗ­ΡΙ­ΚΩΝ», α­πε­φά­σισε να εκ­φρά­σει τις ευ­χα­ρι­στίες Της προς την Υ­πουργό Παι­δείας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νίκη Κε­ρα­μέως για το υ­πο­βλη­θέν σχέ­διο νό­μου, το ο­ποίο κατ’ αρ­χήν συμ­με­ρί­ζε­ται την α­γω­νία και το εν­δι­α­φέ­ρον της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου για την α­να­βά­θμιση της Δευ­τε­ρο­βα­θμίου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως, ως και για την ί­δρυση με­τα­λυ­κει­α­κών δο­μών μα­θη­τείας υ­πο­ψη­φίων Κλη­ρι­κών. Πε­ραι­τέρω, α­πε­φά­σισε την πα­ρα­πομπή αυ­τού στην μέλ­λουσα να συγ­κλη­θεί Ι­ερά Σύ­νοδο της Ι­ε­ραρ­χίας προς ε­νη­μέ­ρωση και ε­πε­ξερ­γα­σία. Ως προς τις εκ­φρα­σθεί­σες δη­μο­σίως, α­πο­κλί­νου­σες θε­ο­λο­γικά, α­πό­ψεις κλη­ρι­κού τι­νος η Ι­ερά Σύ­νο­δος ε­πε­λή­φθη κα­θη­κόν­τως ήδη και κατά την προ­η­γου­μένη και κατά την ση­με­ρινή Συ­νε­δρία Αυ­τής. Τέ­λος, η Ι­ερά Σύ­νο­δος ε­νέ­κρινε α­πο­σπά­σεις Κλη­ρι­κών και ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα. 

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Τελευταία τροποποίηση στις

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version