Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΑΝ. Α. ΖΕΡΒΟΣ: Η πρώτη φροντίδα των νεοεκλεγέντων Δημάρχων του 1864

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 1864 έγιναν στην Κάλυμνο Δημοτικές εκλογές, από τις οποίες εκλέχτηκαν νέοι Δήμαρχοι(1) και Δημοτικοί Σύμβουλοι (Σχετ. Α. τ. Κ. φύλλο Αυγούστου 2011).

 

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε τρεις ημέρες μετά, το πρώτο θέμα ήταν η ψήφιση κανόνων αυτοπεριορισμού και αυτοδεσμεύσεων για την άσκηση των διοικητικών, διαχειριστικών και δικαστικών καθηκόντων των μελών του.

Στο εύλογο ερώτημα, αν αυτό γινόταν με κάθε αλλαγή Δημαρχίας ή ήταν πρωτοβουλία των συγκεκριμένων Δημάρχων, δεν μπόρεσα να βρω τεκμηριωμένη απάντηση.

Το συγκεκριμένο πρακτικό – κανονισμός είναι το πρώτο στο βιβλίο πράξεων της Δημογεροντίας του 1864, το οποίο φωτογράφισα το καλοκαίρι του 2010. Παρόλο που το βιβλίο, και ιδιαίτερα το 1ο φύλλο του, που περιλαμβάνει αυτό το πρακτικό, είναι σε πολύ κακή φυσική κατάσταση και λείπουν από το πρακτικό πολλές λέξεις, ώστε κάποια άρθρα να είναι εντελώς χαμένα, το υπόλοιπο αναγνώσιμο κείμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι μας δείχνει μια, έστω και αμυδρή, εικόνα των αντιλήψεων που είχαν οι πρόγονοί μας για την άσκηση των διαφόρων εξουσιών και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τους αιρετούς άρχοντες.

Ακολουθεί μια, κατά το δυνατό, πιστή αντιγραφή του πρακτικού, κατά την οποία για τις λέξεις ή τμήματα λέξεων που λείπουν, λόγω της εκτεταμένης φθοράς του πρωτοτύπου, ό,τι μπόρεσα να συμπεράνω με βεβαιότητα από το υπόλοιπο κείμενο ή από κάποια λίγα ίχνη γραμμάτων που φαίνονται, το συμπλήρωσα και περιλαμβάνεται μέσα σε αγκύλες. Όπου έχω αμφιβολία και διατηρώ επιφύλαξη, έβαλα ερωτηματικό (;) και ό,τι δεν μπόρεσα να συμπληρώσω, το αντικατέστησα με [- - - -].

Το πρακτικό-κανονισμός

[Σή]μερον τὴν 5 Φεβρουαρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ [ἑξη]κοστοῦ τετάρτου ἔτους ἡμέραν Τετάρτην συνελθόντες οἱ ὑπογεγραμμένοι νεοψηφισθέντες Δήμαρχοι Θεόδωρος Τσαούσης καὶ Μιχαὴλ Συμεών, καὶ Σύμβουλοι Ἐμμανουὴλ Μαγκλῆς, Ἐμμανουὴλ Ὀλυμπίτης, Νικόλαος Ἰωάννου Δράκου, Ἀντώνιος Κωλέττος, Μανόλης Πιζάνιας, Νικόλαος Κουντούρης, Σακελλάριος Ζερβός, Λάζαρος Χ(ατζῆ) Θέμελη, Μιχαὴλ Μάστρο Θέμελη, Σακελλάριος Χαλιπίλιας, Νομικὸς Κ. Νικολῆ, Νικόλαος Τηλιακός, Ἀντώνιος Δρόσου Μαΐλλη, καὶ Γεώργιος Χατζῆ Δρόσου Βουβοῦ, ψηφίζομεν:

[ἄρθρον 1] Ὁ Δημοτικὸς Ταμίας θέλει [συντ(;)]άττει [τὸν] προ[ϋπο]λογισμὸν ἐξόδων καὶ ἐσόδων ἑκάστου ἔτους .

[ἄρθρον 2] Θέλει εἶσθαι ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψιν τοῦ κατὰ καιρὸν ἐλεγκτικοῦ Συμβουλίου, ὑποχρεούμενος νὰ δίδῃ λόγον τῶν πράξεών του εἰς αὐτὸ, ὁπόταν παρ᾿ αὐτοῦ προσκληθῇ .

[ἄρθρον 3] Ἅπαντες οἱ ὑπάλληλοι ἀπὸ τοῦ προέδρου μέχρι τοῦ κλητῆρος διοριζόμενοι ἐπὶ μῆνα ἢ καὶ ἐπὶ ἓν ἔτος θέλουσι μισθοδο[τεῖσ]θαι κατὰ μῆνα ἀνὰ πᾶσαν πρώτην ἑκάστου μηνός.

[ἄρθρον 4] Εἶναι ὑπόλογος ὁ Ταμίας καθ᾿ ἣν περίπτωσιν ἀπὸ συμπαθείας ἢ ἄλλως πως πρὸς οἱονδήποτε ὑπάλληλον φερόμενος, δώσῃ πρὸς αὐτὸν πλειότερον τοῦ ὡρισμένου κατὰ τὸ γ΄ ἄρθρον.

[ἄρθρον 5] Δὲν δύναται νὰ δαπανᾷ εἰς μὴ κανονισμένα, ἄνευ τῆς κατὰ πλειοψηφίαν συναινέσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἄλλως δὲ εἶναι ὑπόλογος.

[ἄρθρον 6] Θέλει χρεωθῆ ἀμέσως μὲ ὅλας τὰς καθυστερουμένας πιστώσεις ἤτοι βερεσέδια, γινόμ[ενα ἐπὶ τῶν] προκατόχων του.

[ἄρθρον 7] Ὀφείλει νὰ εὑρίσκεται καθ᾿ ἑκάστην ἐντὸς τοῦ Δικαστηρίου(2) καὶ συνεργάζηται μετὰ τῶν συναδέλφων του.

[ἄρθρον 8] Δὲν τῷ ἐπιτρέπεται οὔτε νὰ εἰσπράττῃ οὔτε νὰ δαπανᾷ ἐκ[τὸς τοῦ] Δημαρχικοῦ καταστήματος.

[ἄρθρον 9. - - - - - καὶ ἐκ]δίδῃ ἐξοφλητικὴν εἰς ὅσους ἐξοφλῶσι τὰ πρὸς [τὸ Κοινὸν] χρέη των ἐν γένει.

[ἄρθρον 10. - - - - - καὶ] ἐκδίδῃ συστατικὰ εἰς ὅλους ἐν γένει τοὺς ὑπαλλή[λους - - - - - - - -] ἐν τῷ ἐγγράφῳ τοῦ διορισμοῦ ἑκάστου.

[ἄρθρον 11. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] τὸ λαμβάνει .

[ἄρθρον 12. - - - - - - - - - -] τῆς Κοινότη[τος  - - - - - -] ἀναλαμβάν[- - - - - -] καταστήματι.

ἄρθρον 13. Αἱ δὲ ἀποφάσεις περὶ ἑκάστης οἱασδήποτε διαφορᾶς, ἀπαιτούσης τὴν συγκάλεσιν τοῦ Συμ[βουλίου] γίνεσθαι κατὰ πλειονοψηφίαν τῶν παρόντων [μελῶν] τῶν μὴ ἀποδημισάντων(3).

ἄρθρον 14. Ὀφείλομεν ἐπιζητοῦντες ν᾿ ἀποφαινώμεθα ἐν[τίμως(;)] καὶ ἀμερολήπτως, νὰ σεβώμεθα ἀλ­λήλους, ν᾿[- - - -] καὶ ἀπευθύνωμεν τὰς παρατηρήσεις ἡμῶν μετ[᾿ - - - - -] καὶ εὐγενοῦς τρό­που, πρὸς δὲ καὶ μετὰ λογικότ[ητος , νὰ - - - - -]ῶμεν δὲ προσηκόντως τὸν τυχὸν προσβληθέ[ντα οἰον]δήποτε ἐξ ἡμῶν παρά τινος τῶν συναδέλφ[ων καὶ ν᾿ ἀπο]φασίζωμεν μετὰ πεποιθή­σεως.

[ἄρθρον] 15. Ὅστις ἢ ὅσοι ἐκ τῶν Δημάρχων ἢ συμ[βούλων συγγε]νεύωνται μετά τινος τῶν διαφερομέ­νων(4), θέλου[σι ἀφίστα]σθαι τῆς δίκης .

[ἄρθρον] 16. Εἰς τὰ ἐγκριθέντα ἢ ἀποφα[σι]σθέντα κατὰ πλειοψη[φίαν ὁ Δή]μαρχος δὲν δύναται νὰ ἐκτελέσῃ τι ἀφ᾿ἑαυτοῦ ἐνα[ντίον τῆς ἀπο]φάσεως ἢ ἐγκρίσεως.

[ἄρθρον] 17. Ἡ Ἀστυνομική ἐν γένει ὑπηρεσία ἀναφέρ[εται εἰς] μόνους τοὺς Δημάρχους(5).

 Οἱ Σύμβουλοι(6)                                                    Οἱ Δήμαρ[χοι]

Ἐμμανουὴλ Μαγκλῆς                                                Θεόδωρος [Τσαούσης]

Ἐμμανουήλ Ι. Ὀλυμπίτης                                          Μιχαήλ Συ[μεών]

Νικόλαος [- - - - - - - - -](7)                                   

Σακελάριος Α. Χαλιπίλιας                                          ὁ Γρ[αμματεύς]

Ἐμμανουὴλ Α. Πιζάνιας                                             Θ. [- - - - - - - -]

Λάζαρος Χατζῆ Θέμελη

Μιχαὴλ Μάστρο Θέμελη

Μικές Κ. Νικολῆς

Νικόλαος Τηλιακός

Σακελλάρης Μ. Ζερβὸς

Αντώνιος Κωλέττος

Παρατηρήσεις και σχόλια

1. Την εποχή εκείνη τον τίτλο ‘‘Δήμαρχος’’ έφεραν δύο αιρετοί τοπικοί άρχοντες, ο Πρώτος Δήμαρχος, που ήταν και ο Δήμαρχος με τη σημερινή έννοια του όρου, και ο Δεύτερος Δήμαρχος, που ήταν ο Δημοτικός Ταμίας.

2. Η Δημογεροντία ασκούσε και τη Δικαστική Εξουσία σε πρώτο βαθμό.

3. Ο προσδιορισμός ‘‘των μη αποδημησάντων’’ είναι γραμμένος συμπληρωματικά πάνω από τη γραμμή και προφανώς σημαίνει ότι ως ‘‘παρόντα μέλη’’ νοούνται τα μέλη που βρίσκονται στην Κάλυμνο, ανεξάρτητα αν μετέχουν ή όχι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

4. διαφερόμενοι = αυτοί που έχουν διαφορά μεταξύ τους, οι αντίδικοι.

5. Όπως φαίνεται την εποχή εκείνη στην Κάλυμνο η Αστυνομική υπηρεσία υπαγόταν στη Δημογεροντία και όχι στο οθωμανικό κράτος.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων είναι 11, ενώ στην αρχή του πρακτικού αναφέρονται 14 ονόματα εκλεγέντων Συμβούλων. Οι τρεις υπογραφές που λείπουν δε φαίνεται να έχουν σβηστεί λόγω φθοράς, παρόλο που η σελίδα είναι πολύ φθαρμένη. Μάλλον ο Γραμματέας δε φρόντισε να μαζέψει όλες τις υπογραφές ή οι συγκεκριμένοι Σύμβουλοι δε βρισκόντουσαν στην Κάλυμνο εκείνη την ημέρα. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για διαφωνία των τριών και άρνηση υπογραφής δε μου φαίνεται πιθανό.

7. Στη θέση του επωνύμου υπάρχει τρύπα στο πρωτότυπο. Συγκρίνοντας με τα ονοματεπώνυμα των μελών που αναφέρονται στην αρχή του πρακτικού, θα πρέπει να είναι ‘‘Δράκος’’ ή ‘‘Κουντούρης’’.

Τελευταία τροποποίηση στις
Δανιήλ Ζερβός

Δανιήλ Ζερβός

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση