Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Δ.Α. ΖΕΡΒΟΣ Για την Οθωμανική Αστυνομία στη Κάλυμνο του 1884

Ψάχνοντας στις σελίδες ενός βιβλίου ποικίλου περιεχομένου της Δημογεροντίας, που φωτογράφισα το καλοκαίρι του 2011, εντόπισα αντίγραφα δύο αναφορών των Δημογερόντων και του Δημοτικού Συμβουλίου, που νομίζω ότι έχουν αρκετό ενδιαφέρον.

 

Η πρώτη, τον Ιούνιο 1884, απευθύνεται ‘‘προς τον Αρχιαστυνόμον του Οθωμανικού Αυτοκρατορικού Αρχιπελάγους’’ στη Χίο και περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες κατά του διευθυντή της Οθωμανικής Αστυνομίας της Καλύμνου. Η δεύτερη, τον Δεκέμβριο του 1884, δεν αναφέρει μεν τον παραλήπτη στο αντίγραφο, αλλά από την προσφώνηση ‘‘Εξοχότατε’’ φαίνεται να απευθύνεται σε υψηλόβαθμο Οθωμανό αξιωματούχο εκτός Καλύμνου, ίσως τον γενικό διοικητή του Αρχιπελάγους στη Χίο, και καταγγέλλει τον Μαλ Μουδίρη(1) της Καλύμνου για ανικανότητα και πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, και τους Αστυνόμους γενικά για  αδράνεια και πλήρη αδιαφορία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Από ένα πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου του 1864, με το οποίο διοριζόντουσαν αστυνομικοί, έβγαινε το συμπέρασμα ότι στην Κάλυμνο η Αστυνομική υπηρεσία υπαγόταν στη Δημογεροντία (Α. τ. Κ., φ. 252 του Ιουνίου 2011). Φαίνεται όμως ότι αργότερα, στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που πραγματοποιήθηκε την εποχή εκείνη, μαζί με την επιβολή στην Κάλυμνο του Καϊμακάμη, μετά τα γεγονότα του 1869, εγκαθιδρύθηκε και Οθωμανική Αστυνομία.

Την εποχή εκείνη ήταν συνηθισμένο να κατέχουν δημόσια αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και Έλληνες Χριστιανοί, χωρίς αυτό κατ’ ανάγκη να σημαίνει ότι ήταν εξωμότες και δωσίλογοι. Έτσι το 1884 στην Κάλυμνο τόσο ο Καϊμακάμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, όσο και ο διευθυντής της Αστυνομίας, Βαρσάμης Παυλόπουλος, ήταν Έλληνες, προφανώς όχι Καλύμνιοι. Του τελευταίου ο βίος και η πολιτεία ήταν η αφορμή για την πρώτη αναφορά της Δημογεροντίας.

 

Η 1η αναφορά (αριθ. 654/25-6-1884)

ἀριθ. 654 

Πρὸς τὴν Α. Ἐνδοξότητα τὸν ἀρχιαστυνόμον

τοῦ Ὀθωμανικού Αὐτοκρατορικοῦ ἀρχιπελάγους. Εἰς Χίον.

         Ἐνδοξότατε  

Γινώσκοντες ὅτι ἡ Σ. Αὐτ.(2) Κυβέρνησις ἡμῶν διακαῶς ποθεῖ νὰ ἀπολαύωσιν ἠσυχίας, τάξεως καὶ εὐημερίας ὑπὸ τὴν Κραταιὰν Αἰγίδα τοῦ Κραταιοτάτου καὶ Γαληνοτάτου ἡμῶν Ἄνακτος Σουλτὰν Ἀβδοὺλ Χαμὶτ Χὰν ἅπαντες οἱ πιστοί Του ὑπήκοοι καὶ σπεύδει νὰ ἐπιφέρῃ τὴν προσήκουσαν διόρθωσιν εἰς τὰ κακῶς κείμενα, ἀναφερόμεθα εἰς τὴν ὑμετ. ἐνδοξότητα, πιστοὶ διερμηνεῖς τῶν ἀναγκῶν τοῦ Τόπου καὶ τῶν αὐτόθι συμβαινομένων ἀτοπημάτων καὶ ἐξαιτούμεθα συμφώνως πρὸς τὰς ἀγαθὰς καὶ πατρικὰς προθέσεις τῆς Σ. Αὐτοκρ. Κυβερνήσεως ἡμῶν νὰ ἐπενεχθῇ ἡ ἀπαιτουμένη ἀποτελεσματικὴ διόρθωσις ὅσον τάχιον.

Γνωστὸν, ἐνδοξότατε, ὅτι ἡ αὐστηρὰ καὶ συνετὴ ἀστυνομικὴ ἐπιτήρησις εἶνε ἐκείνη, ἥτις τὴν μὲν τάξιν μεταξὺ τῶν διαφόρων κοινωνικῶν τάξεων φυλάττει ἐπὶ τῇ βάσει τῶν κειμένων Νόμων, τὴν δὲ ἀγορὰν καθαρίζει ἀπὸ τὰ καταχρηστικὰ μέτρα καὶ σταθμά,(3) τὴν ἀσφάλειαν τῆς πόλεως ἐφορᾷ ἀπὸ τοὺς νυκτοκλέπτας καὶ λωποδύτας, τοὺς ὑπόπτου διαγωγῆς ἀφικνουμένους ξένους ἀνακαλύπτει καὶ ἐν γένει, ὥσπερ ἄγρυπνος φρουρὸς τῆς πόλεως ἐρευνᾷ, ἐξετάζει, ἀνιχνεύει, εὑρίσκει καὶ παραδίδει εἰς χεῖρας τῆς Δικαιοσύνης τὰ βλαβερὰ καὶ ἐπιζήμια ὄντα τῆς Κοινωνίας.

Καὶ ὅμως κατὰ δυστυχίαν καὶ κατὰ κακὴν μοῖραν τοῦ Τόπου μας ὁ διευθύνων τὴν ἐν τῇ Νήσῳ ἡμῶν ἀστυνομίαν Βαρσάμης Παυλόπουλος εἶνε ἄνθρωπος, ὅστις παραγνωρίζων τὰ ἀστυνομικὰ καθήκοντά του ἐναντίον τῆς θελήσεως τῆς Σ. Α. Κυβερνήσεως ἡμῶν ἐπὶ σκοπῷ καὶ ἐν γνώσει του ἀμβλυωπεῖ(4) καὶ κωφεύει εἰς τὰ καθ᾽ ἑκάστην ἐνταῦθα γινόμενα, ἐπιθέσεις ἐνόπλους, νυκτοκλοπὰς συχνοτάτας, καταχρήσεις ἐν πλήρῃ μεσημβρίᾳ τῶν μακέλλων,(5) ἰχθυοπωλῶν, ὀπωροπωλῶν, καὶ ἐν γένει μεταπρατῶν,(6) καὶ μόνον εἰς ἓν ἐπρώτευσε καὶ πρωτεύει εἰς τὸ ὅτι ἅμα τῇ ἐνταῦθα ἀφίξει του ἐφρόντισε νὰ συνάψῃ σχέσεις στενοτάτας μετὰ τῶν μακέλλων, ἰχθυοπωλῶν, ὀπωροπωλῶν, οἰνοπνευματοπωλῶν καὶ μεθ᾽ ἁπάντων ἐν γένει τῶν μεταπρατῶν, καὶ ἐν ἀνέσει μεγίστῃ διέρχεται τὰ ἡμερονύκτιά του ἐν τοῖς καπηλείοις μεθύσκων καὶ κραιπαλῶν μετὰ τῶν κουμπάρων του καὶ οὐδεμίαν ἀνάγκην πλέον ἔχων μετέρχεται καὶ τὸν τοκογλύφον.(7)

Λυπηρόν, Ἐνδοξότατε, τὸ νὰ συμβαίνωσιν ἐνταῦθα τόσαι συγκρούσεις διὰ μαχαιρῶν καὶ πιστολίων, τόσαι νυκτοκλοπαὶ εἰς σπουδαῖα καταστήματα, τόσαι καταχρήσεις ἐν πλήρει μεσημβρίᾳ, τόσαι κραιπάλαι ἐκ μέρους ξένων ὑπόπτου διαγωγῆς, τόσαι ἀφίξεις ξένων ὑπόπτου διαγωγῆς καὶ ὅμως αὐτὸς νὰ ἵσταται ἀπαθής, ἀμέριμνος, ὡςεὶ τυφλὸς καὶ κωφός.

Καὶ ὄχι μόνον διὰ τῆς τοιαύτης ἀξιοποίνου διαγωγῆς τὰ τοιαῦτα βαίνουσι κατ᾽ αὔξοντα ἀριθμὸν ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς του, ἀλλὰ καὶ ἄν τις τῶν φιλησύχων πολιτῶν θελήσῃ νὰ ὑψώσῃ φωνὴν πρὸς ἀναχαίτισιν τῶν συμβαινόντων πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ἀστυνομίας, καταγγέλλεται ὑπ᾽ αὐτῶν, ὅτι ἐπεμβαίνει δῆθεν εἰς τὰ καθήκοντά των καὶ δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ ἔχωσιν ἑρμαιον τὸν Τόπον ὁλόκληρον διὰ τῆς ἐπικρατούσης ἀταξίας καὶ νὰ τοκογλυφῶσιν εὐχερέστερον.(8)

Εἴμεθα πεπεισμένοι, ὅτι ἂν ἡ Σ. Α. Κυβέρνησις ἐγνώριζε τὴν τοιαύτην ἀξιόμεμπτον διαγωγὴν τῆς ἐνταῦθα Ἀστυνομίας, ὄχι μόνον πάραυτα θὰ τὴν ἔπαυεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰθύνοντας αὐτὴν Βαρσάμην Παυλόπουλον καὶ συνάδελφόν του ἡλίαν θὰ ἔσυρεν ἐπὶ παραβάσει καθηκόντων.

  Πόση, Ἐνδοξότατε, διαφορά, ὑπάρχει μεταξὺ τῆς πατρικῆς μερίμνης τῆς Σ. Α. Κυβερνήσεως ἡμῶν πρὸς πάντας ἀνεξαιρέτως τοὺς ὑπηκόους τῆς Α. Α. Μ. τοῦ Κραταιοτάτου καὶ Γαληνοτάτου ἡμῶν Ἄνακτος Σουλτὰν Ἀβδοὺλ Χαμὶτ Χὰν, οὗ τὰ ἔτη εἴησαν πάμπολλα καὶ τρισόλβια, καὶ τῆς ἀνικανότητος τῶν ὑπαλλήλων, οἵτινες ἀποστέλλονται εἰς τήρησιν τῆς τάξεως, τῆς ἀπονομῆς τῆς Δικαιοσύνης, τῆς ἠσυχίας καὶ τῆς εὐημερίας τῶν πιστῶν ὑπηκόων της, αὕτη καταφαίνεται εἰς τὴν Ἀστυνομίαν ἡμῶν.(9)

Ἡ Διαγωγὴ τῆς Ἀστυνομίας ἡμῶν ἐθράσυνε καὶ κατέστησε καταχραστὰς ὅλας τὰς συντεχνίας, ἐνεθάῤῥυνε τοὺς νυκτοκλέπτας, τοὺς κακούργους, τὴν κραιπάλην εἰς τὰ καπηλεῖα καὶ ἐν γένει ἔφερεν εἰς παραλυσίαν τὴν ἀστυνομικὴν ἐπιτήρησιν τοῦ Τόπου οἱ δὲ διευθύνοντες φροντίζουσι μόνον νὰ μεθοκοπῶσιν ἐν τοῖς καπηλείοις καὶ νὰ πληρῶσι τὸ βαλάντιόν των ἐξ αἰσχροκερδιῶν.(10)

Ταῦτα ἀνακοινοῦντες τῇ ὑμετέρᾳ ἐνδοξότητι, ἐξαιτούμεθα καὶ παρακαλοῦμεν νὰ παύσητε τοὺς ἰθύνοντας τὴν Ἀστυνομίαν καὶ νὰ ἀντικαταστήσητε αὐτοὺς μὲ ἄλλους, οἵτινες νὰ γινώσκωσι τὰ ἀστυνομικὰ χρέη, νὰ ᾖνε ἀκεραίου χαρακτῆρος καὶ ἱκανοὶ νὰ τηρήσωσι τὴ τάξιν καὶ ἠσυχίαν τῆς Νήσου μας καὶ νὰ ᾖνε ἀνεπτυγμένοι καὶ εὐθεῖς πρὸς τὸ ἀμοιβαῖον συμφέρον καὶ τῆς Σ. Α. Κυβερνήσεως ἡμῶν καὶ τὸ τῶν πολιτῶν καὶ εἰς Αὐτὴν ἀφωσιωμένων ὑπηκόων της.

Διατελοῦμεν δὲ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ

Ἐν Καλύμνῳ τὴν 25ην Ἰουνίου 1884

             Τὸ Δημ. Συμβούλιον                                                   Οἱ Δημογέροντες

             Σ. Γ. Χατζηθέμελις                                                 Ἀντώνιος Κουρεμέτης

             Ἀρ. Ἰ. Κουτρούλης

             Θεοφίλης Παπᾶ Μιχαήλ

             Ἐμμ. Ἀ. Κωλέττης

             Γ. Θ. Διαμαντῆς

             Μιχαὴλ Ἰ. Γαλανός

 

Με τέτοια διαγωγή του διευθυντή της Αστυνομίας είναι φυσικό να οργιάζει η παρανομία στην Κάλυμνο. Γι αυτό η Δημογεροντία, αφού καταγγέλλει την τοπική ηγεσία της Αστυνομίας, ζητά την αντικατάστασή της.

Δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα είχε αυτή η αναφορά και αν έφυγαν, και πότε, από την Κάλυμνο ο Αστυνόμος Βαρσάμης Παυλόπουλος και οι στενοί συνεργάτες του. Στις επόμενες σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει κάτι σχετικό.

Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε το επόμενο εξάμηνο, αλλά μάλλον χειροτέρεψε διότι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Κάλυμνο του Οθωμανού Εισαγγελέα, που εκτελούσε και χρέη επόπτη των Δικαστηρίων, η δημογεροντία υποβάλλει διά αυτού του Εισαγγελέα την δεύτερη αναφορά.

Με την αναφορά αυτή, αφού καταγγέλλεται ο Μαλ Μουδίρης για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση στην αγορά και να γίνονται καυγάδες, ζητείται η αντικατάστασή του, ενώ επαναλαμβάνονται οι αιτιάσεις εναντίον των Αστυνόμων για αδιαφορία και αμέλεια στην υπηρεσία τους, και ζητείται να αντικατασταθεί ο ‘‘Πρώτος Αστυνόμος’’, ο διευθυντής δηλαδή της Αστυνομίας της Καλύμνου, από Καλύμνιο έντιμο και ικανό, που θα υποδείξει η Δημογεροντία.

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η Δημογεροντία, ενώ για τον Μαλ Μουδίρη ζητά απλώς να σταλεί άλλος, για τον Αστυνόμο ζητά να οριστεί ντόπιος Καλύμνιος και να τον υποδείξει η Δημογεροντία.

 

Η 2η αναφορά (αριθ. 826/5-12-1884)

ἀριθ. 826        Ἐξοχότατε

Γινώσκοντες, ὅτι ἡ Σ. Αὐτ. Κυβέρνησις ἡμῶν ποθεῖ διακαῶς τὴν εὐημερίαν τῶν πιστῶν καὶ ἀφωσιωμένων εἰς Αὐτὴν ταπεινών ὑπηκόων καὶ δραξάμενοι τῆς καταλλήλου περιστάσεως τῆς ἀφίξεως εἰς τὴν Νῆσον μας τῆς Α. Ἐνδοξότητος τοῦ Εἰσαγγελέως καὶ χρέη ἐπόπτου τῶν Δικαστηρίων ἐκτελοῦντος [….]ρὰν(11) ἐφφέντη, ἐξαιτούμεθα ὅπως ἐπιτραπῇ ἡμῖν νὰ καθυποβάλωμεν δι αὐτοῦ τὰ ἑπόμενα τῇ ὑμετέρα ἐξοχότητι .

Ὁ Κραταιότατος καὶ Γαληνότατος ἡμῶν Ἄναξ, ὁ εὐκλεῶς ἐπὶ τοῦ ἐνδόξου θρόνου τῶν Ὀσμανλιδῶν Βασιλεύων Σουλτὰν Ἀπτοὺλ Χαμὶτ Χάν, διὰ τῆς πεφωτισμένης καὶ πατρικῆς αὐτοῦ Κυβερνήσεως ποθεῖ νὰ μεριμνῶσιν ἅπαντες ἀνεξαιρέτως οἱ ὑπάλληλοι ἱεραρχικῶς περὶ τῆς ἡσυχίας, εὐημερίας καὶ ἐντελοῦς ἐκτελέσεως τῶν διαταγῶν Της εἰς ἅπασαν τὴν εὐρυτάτην Αὐτοκρατορίαν, σεβόμενοι καὶ τὰ τοπικὰ ἔθιμα καὶ καθεστῶτα ἑκάστου τόπου, ἀνεγνωρισμένα ἤδη ὑπὸ τῆς Σ. Α. Κυβερνήσεως ἡμῶν.(12)

Ἐντούτοις ὁ ἐνταῦθα Μαλ Μουδίρης Μαχμοὺτ ἐφφέντης διέπραξε καὶ διαπράττει τινὰ ἀντιβαίνοντα πρὸς τὰ συμφέροντα τῆς τε Σ. Α. Κυβερνήσεως ἡμῶν καὶ πρὸς τὰ τῶν πιστῶν Αὐτῆς ὑπηκόων, φέροντα σύγχυσιν εἰς τὰς ἀγοραπωλησίας καὶ προξενοῦντα διαπληκτισμοὺς μεταξὺ φιλησύχων καὶ ἐργατικῶν ὑπηκόων τῆς Α. Α. Μεγαλειότητος .

Πρὸς δὲ τούτοις οἱ ἐνταῦθα Ἀστυνόμοι μακρὰν τοῦ νὰ ἐκτελῶσι τὰ καθήκοντά των, νὰ ἐπιβλέπωσιν εἰς τὴν τήρησιν τῆς τάξεως καὶ ἠσυχίας, νὰ καθαρίζωσι τὴν ἀγορὰν ἀπὸ καταχρηστικὰ μέτρα καὶ σταθμά, νὰ ἐφορῶσι τὴν ἀσφάλειαν τῆς πόλεως ἀπὸ τοὺς νυκτοκλέπτας καὶ λωποδύτας, ἀδιαφοροῦσι πάντη περὶ τούτων καὶ ἔνεκα τῆς ἀδρανείας των ταύτης οὐ μόνον αἱ διατιμήσεις παραβαίνονται ἀτιμωρητεὶ ὑπὸ τῶν ἰχθυοπωλῶν, μακέλλων, ἀρτοποιῶν καὶ ὀπωροπωλῶν, ἀλλὰ καὶ νυκτοκλοπαὶ διεπράγησαν καὶ διαπράττονται καθ᾽ ἑκάστην, ὡς ἐὰν οὐδεμία ἐπιτήρησις Ἀστυνομικὴ ὑπῆρχε .

Πρὸς ἄρσιν ὅθεν τούτων ἐξαιτούμεθα νὰ ἀποστείλητε ἡμῖν ἄλλον Μὰλ Μουδίρην, γινώσκοντα τὰ καθήκοντά του καὶ νὰ ἐπιτρέψητε ἡμῖν νὰ ὑποδείξωμεν τῇ Σ. Α. Κυβερνήσει ὡς πρῶτον Ἀστυνόμον τῆς Νήσου ἡμῶν Καλύμνιον, ἄνδρα τίμιον, εὐϋπόληπτον, γινώσκοντα νὰ ἐκτελῇ τὰ ὑπὸ τῆς Σ. Α. Κυβερνήσεως ἡμῶν ἐπιβαλλόμενα καθήκοντα τῆς Ἀστυνομίας καὶ καθ᾽ ὂ ἐντόπιον δυνάμενον νὰ προλαμβάνῃ καὶ ἀνιχνεύῃ πᾶν ἄτοπον γινόμενον ἐνταῦθα πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Σ. Α. Κυβερνήσεως ἡμῶν καὶ πρὸς ἡσυχίαν καὶ εὐημερίαν τοῦ Τόπου.

Ἡμεῖς Ἐξοχότατε, διερμηνεύομεν ὑπὸ τὴν ἰδιότητά μας τὴν θέλησιν ἁπάντων τῶν ἐνταῦθα κατοίκων καὶ παρακαλοῦμεν τὴν Ὑμ. Ἐξοχότητα νὰ λάβῃ ταῦτα ὑπ᾽ ὄψιν της καὶ νὰ ἐπιφέρῃ τὴν ἀπαιτουμένην θεραπείαν πρὸς ἠσυχίαν καὶ εὐημερίαν τῶν πιστῶν καὶ ἐσαεὶ ἀφοσιωμένων εἰς τὴν Σ. Α. Κυβέρνησιν ὑπηκόων Της.

Εὐέλπιδες, ὅτι ἡ Ὑμ. Ἐξοχότης ἐν τῇ ἐξιδιασμένῃ Αὐτῆς μερίμνῃ περὶ τῆς εὐημερίας καὶ προαγωγῆς ἐπὶ τὸ βέλτιον ἁπάντων τῶν πιστῶν καὶ ἀφωσιωμένων εἰς τὴν Σ. Α. Κυβέρνησιν ὑπηκόων, θὰ εὐδοκήσῃ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν αἴτησίν μας ταύτην, διατελοῦμεν εὐγνώμονες ἐκ τῶν προτέρων καὶ παρακαλοῦμεν νὰ δεχθῆτε εὐμενῶς τὰ ταπεινὰ ἡμῶν σεβάσματα καὶ δι᾽ ἡμῶν ὁλοκλήρου τοῦ Τόπου ἡμῶν.

Ἐν Καλύμνῳ τὴν 5ην Δεκεμβρίου 1884

                  Τὸ Δημοτ. Συμβούλιον                                                       Οἱ Δημογέροντες

                  Σ. Γ. Χατζηθέμελις                                                       Ἀντώνιος Μ. Κουρεμέτης

                  Σακελλάριος Μ. Διαμαντῆς                                            Ἀντώνιος Σ. Πελεκάνος, ἰατρός

                  Θεοφίλης Παπᾶ Μιχαήλ

                  Νικήτας Ι. Περιβολαριᾶς

                  Μιχαήλ Ι. Γαλανός

                  Ἰωάννης Ν. Περόνης

                  Θεοδόσις Μ. Θεοδοσίου

             Μιχαήλ Τσικούρης

 

Παρατηρήσεις και σχόλια.

1. Μαλ Μουδίρης = Οθωμανός αξιωματούχος με αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου, όπως φορολογικές, αγορανομικές κ.λπ.  

2. Σ. Α. = Σεβαστή Αυτοκρατορική.

3. καταχρηστικά μέτρα και σταθμά = Φαίνεται ότι κάποιοι συνήθιζαν να χρησιμοποιούν λειψά μετράρια.

4. αμβλυωπεί = ‘‘κάνει τα στραβά μάτια’’, όπως θα λέγαμε σήμερα.

5. μάκελλος = χασάπης

6. Φαίνεται ότι έτσι εξασφάλιζε δωρεάν τη διατροφή του, έναντι προφανώς ανοχής στις συνηθισμένες και γνωστές ατασθαλίες, όπως λειψά ζύγια, υπέρβαση των διατιμήσεων κ.λπ.

7. …άγρυπνος φρουρός του Νόμου!!

8. Δηλαδή με απλά λόγια ο διευθυντής της Αστυνομίας είχε γίνει προστάτης, αν όχι και αρχηγός, του υποκόσμου, που όπως παντού και πάντοτε, υπήρχε και στην Κάλυμνο.

9. Το ‘‘λιβάνισμα’’ της εξουσίας ποτέ δεν έβλαψε κανέναν!

10. Είναι γνωστό ότι η εκτεταμένη διαφθορά της Οθωμανικής διοίκησης ήταν από τους βασικούς παράγοντες του εκφυλισμού και τελικά της Κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

11. Το όνομα κόβεται στο τέλος της σελίδας, από το οποίο είναι σχισμένο το αντίστοιχο κομμάτι, και συνεχίζεται στην επόμενη.

12. Προφανώς εννοούνται τα ‘‘προνόμια’’ των νησιών, που εξασφάλιζαν μεν ένα είδος αυτονομίας στους νησιώτες, αλλά την εποχή εκείνη δεχόντουσαν συχνά από την Οθωμανική διοίκηση ισχυρές πιέσεις για κατάργηση.

Δανιήλ Ζερβός

Δανιήλ Ζερβός

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version