Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ        

2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007–2013»

 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις» 

καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικοί επενδυτές) φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «κατά κύριο επάγγελμα αλιέων», που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4.

Η αναλυτική  πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. στη Ρόδο, 28ης Οκτωβρίου 72, τηλ. 22410753232241075323 και β) στο γραφείο της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε στην Κάλυμνο στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (πρώην Επαρχείο). Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΔΩ Α.Ε: www.ando.gr.

Η περιοχή εφαρμογής της προκηρυσσόμενης Κατηγορίας Πράξεων του τοπικού προγράμματος«ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις», είναι  όλα τα νησιά του Δήμου Καλυμνίων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Τρίτη 17-06-2014 και ώρα 2.00 μ.μ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται: α) στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας, ΑΝΔΩ ΑΕ: 28ης Οκτωβρίου 72 ΡΟΔΟΣ 85100 και β) στο γραφείο της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (πρώην Επαρχείο), είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων.

Οι προς ένταξη πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας  και από Εθνικούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τα αρμόδια στελέχη της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΔΩ Α.Ε, τον κ. Πουλάκη Γεώργιο, την κ. Κοτζιμπασοπούλου Ευανθία στα τηλέφωνα 22410349602241034960 και 22410753232241075323 καθώς και στον κ. Γιαβάση Θεόδωρο στο τηλέφωνο 22430590602243059060 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας της Ο.Τ.Δ Αλιείας  ΑΝ.ΔΩ Α.Ε

 

Ο Πρόεδρος

ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ        

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.3 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007–2013»

 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις»

 

1. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιοι επενδυτές) ατομικές επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου - κατά την έννοια της Σύστασης  2003/361/ΕΚ της  Επιτροπής - που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του Μέτρου 4.1«Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», Δράση 4.1.1 «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ του τοπικού προγράμματος «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις», στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.3: «ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ »  

Η αναλυτική  πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται: α) στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. στη Ρόδο, 28ης Οκτωβρίου 72, τηλ. 22410753232241075323 και στο γραφείο της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε στην Κάλυμνο στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (πρώην Επαρχείο) τηλ. 22430590602243059060 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΔΩ Α.Ε: www.ando.gr.

2. Η περιοχή εφαρμογής της προκηρυσσόμενης Κατηγορίας Πράξεων του τοπικού προγράμματος «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις», είναι  όλα τα νησιά του Δήμου Καλυμνίων.

3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  Τρίτη 17-06-2014 και ώρα 2.00 μ.μ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται:  α) στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας, ΑΝΔΩ ΑΕ: 28ης Οκτωβρίου 72 ΡΟΔΟΣ 85100 και β) στο γραφείο της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (πρώην Επαρχείο), είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων.

4.  Οι προς ένταξη πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας  και από Εθνικούς πόρους.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την ΑΝΔΩ ΑΕ,  κα. Κοτζιμπασοπούλου Ευανθία και κ. Πουλάκη Γεώργιο στα τηλέφωνα 22410349602241034960/75323 και από το γραφείο της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε στην Κάλυμνο κ. Γιαβάση Θεόδωρο στο τηλέφωνο 22430590602243059060 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας της Ο.Τ.Δ Αλιείας  ΑΝ.ΔΩ Α.Ε

Ο Πρόεδρος

ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version